Rhetorical Analysis of “Fremont High School” by Jonathan Kozol