Reply Individually to each of these topics – Bordetella pertussis & Yersinia pestis