GlaxoSmithkline (GSK) pharmacy industry individual strategic report